NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

25-03-2011
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
„Wymiana azbestowej sieci wodociągowej ul. Dąbrowszczaków w Niemodlinie”
 
PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE - zał. nr 1-7.doc

PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

 

Dokumentacja projektowa

PDFPROJEKT WYKONAWCZY - OPIS.pdf

PDFStrona przedmiaru.pdf

PDFNIEMODLIN DABROWSZCZAKOW przedmiar.pdf

PDFMAPA POGLĄDOWA.pdf 

PDFDĄBROWSZCZAKÓW ZAGOSPODAROWANIE TERENU 1.pdf 

PDFDĄBROWSZCZAKÓW ZAGOSPODAROWANIE TERENU 2.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna.pdf

 

Wyjaśnienia treści  SIWZ

DOCWyjaśnienie treści SIWZ 5.04.2011r..doc

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

DOCZawiadomienie-str..doc