- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ośrodek Pomocy Społecznej

05-08-2010

Kierownik: Edyta Korzeniowska    
Zastępca kierownika: Agata Donajska

Strona internetowa: http://ops.niemodlin.pl/18/strona-glowna.html

Dane teleadresowe: 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37   
49-100 Niemodlin       
tel. 77 4607 945           
numery wewnętrzne:

0 - Fax
1 - Pracownicy socjalni
3 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
4 - Pracownicy socjalni
5 - Świadczenia rodzinne, Program "Czyste Powietrze", Dodatki Osłonowe
6 - Fundusz Alimentacyjny, Stypendia, Karty Rodziny, Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne, Dodatki Osłonowe, Dodatki węglowe
7 - Księgowość
8 - Zastępca kierownika
9 - Kierownik


email: 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie jest czynny:          
poniedziałek: od 7:00 do 16:00                
wtorek - czwartek: od 7:00 do 15:00 
piątek: od 7:00 do 14:00               

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie jest instytucją mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Poza udzielaniem pomocy finansowej pracownicy socjalni Ośrodka świadczą również pomoc w formie pracy socjalnej.

Ośrodek zajmuje się również przemocą w rodzinie, problemami uzależnień (alkoholizm, narkomania). Pomaga w poszukiwaniu pracy, w załatwianiu spraw, z którymi niejednokrotnie rodziny sobie nie radzą, nie wiedzą gdzie maja się udać. Zajmuje się także sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi. Współpracuje z kuratorami sądowymi, z Domami Dziecka, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Caritasem itp. Każdy sygnał od osób postronnych jest natychmiast sprawdzany, pracownicy Ośrodka starają się dbać, aby dzieciom, osobom starszym i samotnym nie działa się krzywda, zwłaszcza w rodzinach z problemem alkoholowym.

Ośrodek pomaga wyjść rodzinom z trudnych sytuacji życiowych, służy pomocą w rozwiązaniu ich problemów, a czasem zwyczajnie wysłucha.     

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia takie jak:

  • Świadczenia z pomocy społecznej:                  
    - świadczenia pieniężne, tj: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;   
    - świadczenia niepieniężne, tj. praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze, skierowanie i ustalenie odpłatności w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej;
  • Świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze, tj: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny;
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • Dodatek mieszkaniowy i energetyczny;
  • Dodatek osłonowy i dodatek węglowy
  • Stypendia i zasiłki szkolne.

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej można złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny, Opolską Kartę Rodziny i Seniora oraz Niemodlińską Kartę Rodziny.


Ogłoszenie Rodo1.png
Ogłoszenie Rodo2.png
Ogłoszenie Rodo3.png