IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 opolskie.północny od 17:00/11.12 do 06:00/12.12.2017 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h - Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ośrodek Pomocy Społecznej

05-08-2010

Kierownik: Edyta Kapuścińska        
Zastępca kierownika: Agata Donajska

Dane teleadresowe: 
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37  
49-100 Niemodlin      
tel. 77 4607 945           
numery wewnętrzne:
21 - pracownicy socjalni                    
22 - kierownik, fax     
24 - księgowość                 
25 - fundusz alimentacyjny   
26 - świadczenia rodzinne       
27 – stypendia, karty rodziny, 500+ 
28 - zastępca kierownika       
email:
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie jest czynny: 
poniedziałek: od 7:00 do 17:00           
wtorek - czwartek: od 7:00 do 15:00
piątek: od 7:00 do 13:00            

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie jest instytucją mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Poza udzielaniem pomocy finansowej pracownicy socjalni Ośrodka świadczą również pomoc w formie pracy socjalnej.

Ośrodek zajmuje się również przemocą w rodzinie, problemami uzależnień (alkoholizm, narkomania). Pomaga w poszukiwaniu pracy, w załatwianiu spraw, z którymi niejednokrotnie rodziny sobie nie radzą, nie wiedzą gdzie maja się udać. Zajmuje się także sprawami rodzinnymi i opiekuńczymi. Współpracuje z kuratorami sądowymi, z Domami Dziecka, Policją, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Caritasem itp. Każdy sygnał od osób postronnych jest natychmiast sprawdzany, pracownicy Ośrodka starają się dbać, aby dzieciom, osobom starszym i samotnym nie działa się krzywda, zwłaszcza w rodzinach z problemem alkoholowym.

Ośrodek pomaga wyjść rodzinom z trudnych sytuacji życiowych, służy pomocą w rozwiązaniu ich problemów, a czasem zwyczajnie wysłucha.     

 

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia takie jak:

  • Świadczenia z pomocy społecznej:          
    - świadczenia pieniężne, tj: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy;
    - świadczenia niepieniężne, tj. praca socjalna, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, sprawienie pogrzebu, schronienie, posiłek, usługi opiekuńcze, skierowanie i ustalenie odpłatności w sprawie umieszczenia w domu pomocy społecznej;
  • Świadczenia rodzinne i świadczenia opiekuńcze, tj: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, świadczenie rodzicielskie, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny;
  • Świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+);
  • Świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
  • Stypendia i zasiłki szkolne.

Ponadto w Ośrodku Pomocy Społecznej można złożyć wniosek o Kartę Dużej Rodziny, Opolską Kartę Rodziny i Seniora oraz Niemodlińską Kartę Rodziny.