- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ośrodek Sportu i Rekreacji

08-01-2015

Dyrektor
Krzysztof Kubiak

Dane teleadresowe:

ul. Reymonta 11
49-100 Niemodlin
tel. 77 4 600 124
tel. 77 307 06 02
osirniemodlin@wp.pl
www.osir-niemodlin.pl


OSiR został powołany Uchwałą nr V/41/11Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27.01.2011r.Działalność rozpoczął z dniem 01.03.2011 jako Jednostka Budżetowa Gminy Niemodlin na podstawie obowiązujących przepisów prawa , a w szczególności:
• Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
• Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
• Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o Kulturze Fizycznej
• Statutu OSiR w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 roku

Cel i zakres działania:
Podstawowym celem działalności Ośrodka jest realizacja zadań Gminy Niemodlin poprzez zaspakajanie społecznych potrzeb z zakresu kultury fizycznej i rekreacji , tworzenie warunków do rozwoju sportu dzieci i młodzieży , w tym sportu amatorskiego , organizowanie i wspomaganie turystyki i wypoczynku administrowanie i zarządzanie przekazanymi Ośrodkowi obiektami i urządzeniami sportowo- rekreacyjnymi oraz przygotowanie obiektów sportowych do sezonu sportowego.
Mienie Ośrodka:
1. Mienie zarządzane przez Ośrodek stanowi własność komunalną.
2. Majątek stanowią obiekty i urządzenia sportowe , rekreacyjne i inne będące własnością Gminy Niemodlin , przekazane jednostce w trwały zarząd, administrowanie lub inne formy władania:
• Stadion sportowy o powierzchni 2,2482 ha przy ul. Dąbrowszczaków,
• Basen kąpielowy o powierzchni 2,6734 ha przy ul. Daszyńskiego,
• Kompleks sportowy Orlik 2012 o powierzchni 0,4598 ha przy ul. Reymonta 9,
• Hala widowiskowo- sportowa przy ul. Reymonta 11,

Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
1. Zarządzanie i gospodarowanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z towarzyszącą infrastrukturą sportowo- rekreacyjną , jej rozbudowa i modernizacja oraz remonty i bieżące utrzymanie ich funkcjonowania , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie odpowiednimi uregulowaniami prawnymi.
2. Współpraca z instytucjami , stowarzyszeniami , organizacjami , placówkami oświatowymi i innymi organizacjami o zasięgu gminnym , regionalnym i ogólnopolskim w zakresie realizacji zadań statutowych Ośrodka.
3. Organizacja zawodów , turniejów oraz zajęć sportowo- rekreacyjnych.
4. Organizacja i prowadzenie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych sekcjach sportowych.
5. Prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej w zakresie działania Ośrodka.
6. Wynajmowanie i wydzierżawianie składników majątku trwałego , a także pobieranie innych pożytków z majątku oraz świadczenie usług w zakresie kultury fizycznej , turystyki i rekreacji szczególności poprzez udostępnianie lub wynajmowanie obiektów dla potrzeb organizacji szkoleń sportowych, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz kulturalno- rozrywkowych.
7. Nadzór nad gminnymi boiskami sportowymi , ścieżkami rowerowymi i gminnymi obiektami sportowymi będącymi w użyczeniu
8. Wykonywanie innych zadań określonych w planie finansowym Ośrodka lub zleconych przez Burmistrza Niemodlina.

Organizacja Ośrodka
1. Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Burmistrz Niemodlina.
2. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka na podstawie udzielonego przez Burmistrza Niemodlina pełnomocnictwa.

Dane adresowe
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie
Ul. Reymonta 11
49-100 Niemodlin
Godziny urzędowania
Poniedziałek- piątek 7,30-15,30
Telefon/fax 77/4600124
www.osir-niemodlin.pl
biuro@osir-niemodlin.pl lub osirniemodlin@wp.pl