- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Dotacje przyznane organizacjom w 2010r.

01-12-2010

Wysokość dotacji przyznanych z budżetu gminy Niemodlin podmiotom   niezalicznym do sektora finansów publicznych, na realizację niektórych zadań własnych Gminy w 2010 r.

 
 

l.p.
Nazwa organizacji pozarządowej i innego  podmiotu uprawnionego do otrzymania dotacji
 
      Nazwa zadania   
Wysokość
przyznanej
dotacji
w zł.
1.
Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Dobroczynne
Zarząd Rejonowy w Niemodlinie
1/ Przygotowywanie i wydawanie
    posiłków osobom ubogim i
    potrzebującym przebywającym na
    terenie gminy Niemodlin,
- 2/ świadczenie usług opiekuńczych na
        terenie gminy Niemodlin,
3/ dystrybucja żywności z Banku
    Żywności
60.000,00
 
 
 
95.000,00
 
 1.500,00
 
2.
Caritas Diecezji Opolskiej
- 1/ Pielęgnacja w środowisku domowym
    osób chorych, niepełnosprawnych,
    samotnych i starszych. Wypożyczanie
     sprzętu medycznego. Ambulatoryjna
     i domowa terapia oraz rehabilitacja
     lecznicza,
 2/prowadzenie gabinetu rehabilitacji
30.000,00
 
 
 
 
 
30.000,00
 
3.
Niemodlińskie Stowarzyszenie Dobroczynne „Nadzieja”
1/Prowadzenie warsztatów
   przedmiotowych dla osób  
  niepełnosprawnych.
2/dystrybucja żywności z Banku
    Żywności
9.000,00
 
 
1.500,00
4.
 
- MKS „Sokół”         – 36.000,00 zł
- LZS Grabin            - 10.000,00 zł
- LZS Radoszowice -   9.000,00 zł
- LZS Tłustoręby      -   9.000,00 zł
- LZS Grodziec         -   9.000,00 zł
- UKS „Sokolik”       -   7.000,00 zł
 
-Rozwój i upowszechnianie kultury
 fizycznej i sportu wśród mieszkańców
  gminyNiemodlin.
80.000,00
 
5.
 
-ZHP w Niemodlinie- 1/=25.750,00 +  
 2/=750,00
-Uczniowski Klub Sportowy”Sokolik”-  
 1/= 6.800,00 +2/=400,00
- Niemodlińskie Stowarzyszenie
 Dobroczynne   Nadzieja”- 2/= 550,00zł.
- Stow. Odnowy Wsi Rzędziwojowice –
 2/=300,00 zł
 
1/ organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży połączony z profilaktyką uzależnień,
2/ organizacja imprez sportowych lub rekreacyjnych o odniesieniu profilaktycznym, popularyzujący zdrowy styl życia bez alkoholu   i narkotyków, wzmacniających więzi rodzinne, integrujących grupy rówieśnicze.
 
34.000,00

 
                                                Razem:             341.000,00