Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Niemodlin

23-11-2010

Organizacje ujęte w wykazie proszone są o aktualizowanie poniższych danych.

Organizacje nie ujęte w wykazie a działające na terenie gminy Niemodlin proszone są o dostarczenie do Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (pokój nr 32) informacji potrzebnych do ujęcia organizacji w poniższym wykazie.
 
 
Wykaz organizacji pozarządowych
działających na terenie Gminy Niemodlin
 
 

 
Lp.
 
 
Nazwa
 
KRS
 
Adres
 
Cele statutowe
 
 
1
Stowarzyszenie
Przyjaciół Ziemi
Dolińskiej w
Niemodlinie
 
13.11.2001r.
 
 nr KRS
 
0000061448
 
49-100
 
Niemodlin
 
ul. Podgórna 8
 
pomoc finansowa i rzeczowa
w reaktywowaniu działalności kościoła Rzymsko-Katolickiego w Dolinie oraz wspieranie innych kościołów na kresach wschodnich .
 
 
 
2
Towarzystwo Pomocy
Niepełnosprawnym
„Kontakt” w
Niemodlinie
 
30.01.2002r.
 
nr KRS
 
0000086516
 
49-100
 
Niemodlin
 
ul. Opolska 30
 
niesienie bezpośredniej pomocy niepełnosprawnym i ich rodzinom, integracja osób niepełnosprawnych
z otoczeniem, prowadzenie doradztwa  integrowanie środowisk .
 
 
 
3
Niemodlińskie
Towarzystwo
Regionalne
 
10.04.2002r.
 
nr KRS
 
0000105597
 
49-100
 
Niemodlin
 
ul. M. Reja 1
 
podejmowanie i wspieranie działań umacniających poczucie więzi i tożsamości wśród mieszkańców regionu niemodlińskiego popieranie inicjatyw
w dziedzinie kultury, oświaty i nauki również gospodarki regionu, ekologii, sportu
i turystyki.
 
 
 
 
4
Stowarzyszenie
Odnowy Wsi Gracze
 
23.04.2002r.
 
nr KRS
 
0000108270
 
49-156 Gracze
 
ul. Niemodlińska
21
 
Inicjowanie i wykonywanie przedsięwzięć podnoszących standard życia mieszkańców wsi oraz waloryzacja przestrzeni wsi
w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, krajobrazu i usług.
 
 
 
 
5
Niemodlińskie
Stowarzyszenie
Dobroczynne
„Nadzieja” w
Niemodlinie
 
11.08.2003r.
 
nr KRS
 
0000120009
 
49-100
Niemodlin
 
ul. Wojska
Polskiego 3
 
udzielanie pomocy instytucjom, organizacjom, których zadaniem statutowym jest ochrona zdrowia, pomoc socjalna, psychologiczna, pedagogiczna, terapeutyczna dobrowolna
 i bezinteresowna pomoc osobom
i rodzinom niezdolnych do rozwiązywania życiowych problemów
 
 
 
6
Partnerstwo Borów
Niemodlińskich w
Niemodlinie
 
17.03.2006r.
 
nr KRS
 
0000252107
 
49-1000
Niemodlin
 
ul. Boh. Powstań
Śląskich 32
 
działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószkowa, Strzeleczki i Tułowice
 
 
 
7
Światowy Związek
Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg
Wołyński w
Niemodlinie
Ogólnopolski
 
49-100
Niemodlin ul. Wyzwolenia 2
 
kultywowanie tradycji narodowych
 
 
 
 
8
Stowarzyszenie
Pomocy Dzieciom
Nadpobudliwym
„Żywe Srebra” w
Niemodlinie
 
28.02.2007r.
 
nr KRS
 
0000275336
 
49-100
Niemodlin
 
Brzęczkowice 20
 
propagowanie wiedzy na temat zespołu nadpobudliwości, rozwijanie inicjatyw, postaw
 i działań sprzyjających integracji środowiska dzieci dotkniętych zaburzeniem oraz organizację różnorodnych form terapii, edukacji i wypoczynku.
 
 
 
 
9
Stowarzyszenie
Odnowy i rozwoju wsi
Magnuszowice
„Wspólna Sprawa”
 
22.05.2007r.
 
nr KRS
 
0000281202
 
49-156 Gracze
 
Magnuszowice
56
 
integracja społeczna Magnuszowic
i Magnuszowiczek na rzecz ich wszechstronnego rozwoju, pobudzenie
i wsparcie aktywności mieszkańców
 
 
11
Ochotnicza Straż Pożarna w Grodźcu
02.08.2004r.
Nr KRS 0000213475
 
 
 
12
Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie
14.11.2001r.
nr KRS 0000061604
 
 
 
 
13
 
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Graczach
04.09.2001r.
nr KRS 0000034778
 
 
 
 
 
 
 
 
14
Ochotnicza Straż Pożarna w Rogach
25.09.2001r.
nr KRS 0000047070
 
 
 
15
Ochotnicza Straż Pożarna w Krasnej Górze
30.05. 2005r.
nr KRS 0000235207
 
 
 
16
Miejski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w Niemodlinie
16.03.2004 r.
nr KRS
0000199963
49-100 Niemodlin
ul. Reja 1
dbałość o rozwój sportu, popularyzacja wiedzy o kulturze fizycznej
 
16.a
Uczniowski Klub Sportowy "Sokolik" ul. Szkolna 5 
49-100 Niemodlin
 
 e-meil - sokolikniemodlin@interia.pl
 
 
49-100 Niemodlin ul. Szkolna 5 

 
dbałość o rozwój sportu, popularyzacja wiedzy o kulturze fizycznej
 
 
 
 
17
Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły Sportowe” w Niemodlinie:
- LZS w Grabinie
- LZS w Grodźcu
- LZS w Krasnej Górze
- LZS w Radosztowicach
- LZS w Tłustorębach
20.02.2004r.
nr KRS
0000195998
49-100 Niemodlin
ul. Reja 1
propagowanie i rozwój kultury fizycznej na terenie działania zrzeszenia, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki środowiska wiejskiego
 
 
18
Ludowy Klub Sportowy „SKALNIK” w Graczach
26.09.2002 r.
nr KRS
0000132967
 
 
 
49-156
Gracze
ul. XXX-lecia PRL 5
 
krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu
 
 
19.
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – sekcja Niemodlin
26.10.2004r
Nr KRS 0000219172
49-100 Niemodlin
ul. Podwale
racjonalny rozwój hodowli, rozszerzenie wiedzy wśród członków, organizowanie lotów
i wystaw w ramach sportu i rekreacji
 
20.
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Rzędziwojowice „Kawał dobrej roboty” w Rzędziwojowicach
04.05.2009r
Nr KRS 0000328826
Rzędziwojowice 55
rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi wsi.
 
21.
Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi „Sosnówka- drzwi do lasu
 
15.04.2006r
Nr KRS 0000327841
Sosnówka 21
Integracja społeczności Sosnówki, wsparcie aktywności mieszkańców, dbanie o poprawę estetyki wsi oraz stanu świetlicy wiejskiej
i boiska sportowego, udział w programie „Odnowa wsi”, szerzenie świadomości ekologicznej i propagowanie zdrowego stylu życia
 
 
22.
Polski Komitet Pomocy Społecznej w Niemodlinie
11.09.2001r
Nr KRS 0000041349
49-100 Niemodlin
ul. Boh.Powst.
Śl. 37
-świadczenie usług opiekuńczych ludziom starszym, chorym niepełnosprawnym,
- przygotowywanie i wydawanie posiłków ludziom ubogim (obiady),
-zbiórka i dystrybucja rzeczy używanych,
-wydawanie żywności pozyskanej z Banku Żywności.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.
 
 
Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu
 
 
16.11.1989r.
Urząd ds. Wyznań nr 844
45-010 Opole
ul. Szpitalna 5a
1. Tworzenie i prowadzenia jednostek organizacyjnych o charakterze medycznym, rehabilitacyjnym opiekuńczym, wychowawczym, oświatowym oraz społecznie użytecznym.
2. Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej i niematerialnej osobom potrzebującym.
3. Organizowanie rożnych form wypoczynku dla osób we wszystkich grupach wiekowych, zwłaszcza ze środowisk zagrożonych marginalizacją.
4. Tworzenie miejsc zatrudnienia
i aktywizacji zawodowej dla osób pozostających bez pracy lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Tworzenie placówek działalności pożytku publicznego o charakterze odpłatnym przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, bezdomnych oraz przeżywających inne trudności.
6. Organizowanie rekolekcji, dni skupienia, pielgrzymek, seminariów, szkoleń, konferencji, bibliotek, czytelni, poradni, wydawanie materiałów szkoleniowych dla pracowników
i wolontariuszy Caritas.
7. Kultywowanie tradycji charytatywnej: obchodzenie Tygodnia i Niedzieli Miłosierdzia św. Marcina, św Mikołaja, wigilii, Dnia chorych i innych.
8. Działania promujące działalność charytatywną i wolontariat chrześcijański we współpracy ze środkami społecznego przekazu.
9. Pozyskiwanie środków materialnych
i finansowych na działalność charytatywną poprzez organizowanie zbiorek, imprez kulturalnych, zawieranie umów, przyjmowanie darowizn, spadków, prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód w całości przeznaczony jest na cele statutowe.
międzynarodowych przedsięwzięciach wchodzących w zakres statutowych działań Caritas.
10.Udział w lokalnych, ogólnokrajowych
 i międzynarodowych przedsięwzięciach wchodzących w zakres statutowych działań Caritas.