- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Prace nad projektem Programu współpracy

19-09-2012
Organizacje pozarządowe prowadzące na terenie gminy Niemodlin działalność pożytku publicznego

W związku z rozpoczęciem prac nad projektowaniem Programu współpracy Gminy Niemodlin z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 zapraszam do zgłaszania propozycji oczekiwanych od Gminy form współpracy finansowej i pozafinansowej. W ramach proponowanej współpracy można wskazać zadania, które Organizacje chciałyby realizować przy wsparciu finansowym Gminy Niemodlin.
Propozycje zadania (zgodne z zakresem działania Gminy oraz celami statutowymi organizacji) powinny zawierać:
- nazwę zadania,
- krótką charakterystykę zadania,
- przewidywany termin wykonania zadania,
- uzasadnienie realizacji zadania,
- szacunkowy koszt zadania, w tym planowaną kwotę dotacji.
Złożenie propozycji realizacji zadań, o których mowa wyżej, nie jest gwarancją ich przyjęcia. Niemniej te zadania, które zostaną zaakceptowane, znajdą swoje odzwierciedlenie w przyszłorocznym programie współpracy.
Wszystkie propozycje można składać do Urzędu Miejskiego w Niemodlinie
w terminie do dnia 28 września 2012 r.

Ponadto przypominam o ciągłej możliwości składania do Burmistrza Niemodlina deklaracji uczestnictwa Organizacji w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty składane w związku z ogłoszonymi konkursami ofert. Formularz deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce „Organizacje pozarządowe - druki do pobrania”.