Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zawiadomienie o konsultacjach

09-11-2012

Zawiadomienie o konsultacjach
 

projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”
Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013”
Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie gminy Niemodlin i których celem statutowym jest przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii.
 

Konsultacje odbywają się poprzez:
opublikowanie projektu w/w uchwały:
- w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce „Organizacje pozarządowe”, w podstronie „Projekty uchwał”;
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, DOCprojekt uchwały.doc (22,00KB) DOCGminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 - Zał. nr 2.doc (43,50KB) DOCGminny Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 - Zał nr 1.doc (72,50KB)
- na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego,
oraz przyjmowanie opinii od uprawnionych podmiotów.
Czas trwania konsultacji: od 9.11.2012 r. do 15.11.2012 r.

Opinie do projektu można składać w formie pisemnej, drogą pocztową bądź osobiście na załączonym formularzu w czasie trwania konsultacji, tj. do 15 listopada 2012 r. na adres Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, 49-100 Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.
 

       BURMISTRZ
/-/ Mirosław Stankiewicz