- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zawiadomienie o konsultacjach

08-11-2012

Zawiadomienie o konsultacjach

projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013”

Komunikat!
W toku konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013 wprowadzono poprawki do tego Programu (na stronie 3 i 6 projektu Programu). Poprawki oznaczono kolorem czerwonym. DOCProgram wspólpracy z organizacjmi pozarządowymi na 2013 rok.doc (83,50KB)

Burmistrz Niemodlina przedstawia do konsultacji projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszystkie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które działają na terenie gminy Niemodlin.

Konsultacje odbywają się poprzez:
opublikowanie projektu w/w uchwały:
- w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w zakładce „Organizacje
pozarządowe”,
- na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
- na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego,
oraz przyjmowanie opinii od uprawnionych podmiotów.
Czas trwania konsultacji: od 9.11.2012 r. do 15.11.2012 r.
Opinie do projektu można składać w formie pisemnej, drogą pocztową bądź osobiście do dnia 15 listopada 2012r. na załączonym formularzu w czasie trwania konsultacji.
 

Niemodlin, dnia 13.11.2012 r.

Zawiadomienie o przedłużeniu konsultacji


Z uwagi na wprowadzenie poprawek w załącznikach projektu uchwały w sprawie „Programu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” i z uwagi na opublikowanie tego projektu do konsultacji w dniu 13.11.2012 r. przedłuża się czas trwania konsultacji w/w projektu uchwały do dnia 20 listopada 2012 r. włącznie.
Opinie do projektu uchwały można składać do dnia 20 listopada 2012 r. włącznie.

             Burmistrz
(-) Mirosław Stankiewicz