-W dniach  8-9.08.2018 r. Urząd Miejski czynny do godz. 13.00  BASEN W LIPNIE - najlepszy na upały ! - FILM Gmina Niemodlin w 2017 roku - podsumowanie - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zawiadomienie o konsultacjach

12-03-2015
  • W sprawie zmiany uchwały dotyczqcej uchwalenia ,,Progrzmu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi działąlność pożytku publicznego na rok 201-5".- PDFzawiadomienie o konsultacjach org.pozarząd.pdf
  • Burmistrz Niemodlin a zawiad'amia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały
    w sprawie zmiany uchwały dotyczqcej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego ProgramuPrzeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.-PDFzawiadomienie o konsultacjach GPPi RPA.pdf