NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Zawiadomienie o konsultacjach

12-03-2015
  • W sprawie zmiany uchwały dotyczqcej uchwalenia ,,Progrzmu współpracy Gminy Niemodlin z organizacjami pozarzqdowymi oraz innymi podmiotami prowadzqcymi działąlność pożytku publicznego na rok 201-5".- PDFzawiadomienie o konsultacjach org.pozarząd.pdf
  • Burmistrz Niemodlin a zawiad'amia o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały
    w sprawie zmiany uchwały dotyczqcej uchwalenia Gminnego Programu Profilaktykii Rozwiqzywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 oraz Gminnego ProgramuPrzeciwdziałania Narkomanii na rok 2015.-PDFzawiadomienie o konsultacjach GPPi RPA.pdf