- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

03-09-2010

Data publikacji: 2010-09-01

w sprawie przeprowadzenia ograniczonego przetargu na najem i stawkę czynszu najmu lokalu mieszkalnego.

Dyrektor  ZGKiM w  Niemodlinie  ogłasza  - ograniczony  przetarg   ustny  na  najem i stawkę czynszu najmu lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku przy ul. Opolskiej nr 26 w Niemodlinie.

Przetarg ogranicza się do osób, które nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego służacego do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych oraz są stałymi mieszkańcami Gminy Niemodlin.

Lokal położony jest na  parterze budynku,  składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki
i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 89,00m2, w tym mieszkalnej 61,74m2 Wyposażony jest w instalacje elektryczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie centralne – etażowe z pieca w piwnicy. Do lokalu przynależy piwnica. Lokal wymaga kapitalnego remontu, który we własnym zakresie i na swój koszt przeprowadzi najemca wyłoniony z przetargu. Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej  lokalu za 1 miesiąc. Czynsz najmu nie obejmuje opłat za odbiór nieczystości i za dostawę mediów

Cena wywoławcza 2,86 złotych za 1m2 powierzchni użytkowej miesięcznie, zgodnie z Zarządzeniem Nr II/328/09 z Burmistrza Niemodlina z dnia 16 stycznia  2009r. Wygrywający przetarg najmuje lokal w stanie technicznym i z wyposażeniem   istniejącym w dniu przetargu.

Oferenci uczestniczący w przetargu  obowiązani  są wnieść wadium w  wysokości 1.200,00 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) na konto Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i Mieszkaniowej  w Niemodlinie, w Banku Spółdzielczym O/Niemodlin nr 79 8890 0001 0636 4401 2006 0001  do dnia   15 września  2010roku.

Przetarg   odbędzie   się  w  dniu  22  września  2010r. o  godz. 10ºº w  siedzibie   Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie przy ul. Wojska Poskiego nr 3.

Każde postąpienie nie może być niższe niż 0,30 zł. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać gdy inny uczestnik przetargu w wyniku postąpień złoży korzystniejszą ofertę. Za wygrywającego przetarg uważa się uczestnika, którego oferta pomimo trzykrotnego wezwania nie  uległa przebiciu przez dalsze postąpienia.

Wygrywający przetarg w terminie 14-tu dni zobowiązany  jest zawrzeć umowę najmu lokalu. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg

-  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Informacje na temat przetargu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej  w Niemodlinie  (tel. 077 4606 318).

 

Dyrektor ZGKiM

                                                   mgr inż. Adam Piętka