- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zrealizowano kolejny projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10-08-2011

Bez tytułu.jpeg

Podsumowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Niemodlin/Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie realizował w 2011 r. projekt pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt adresowany był do 20 osób nieaktywnych zawodowo (17 kobiet i 3 mężczyzn – w tym 3 osoby niepełnosprawne (2 kobiety i 1 mężczyzna) w wieku aktywności zawodowej, długotrwale pozostających bez pracy oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Główny cel projektu to zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej kobiet i mężczyzn, głównie z terenów wiejskich poprzez nabycie nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.
Cel główny projektu realizowano poprzez rozwój aktywnych form integracji społecznej, zwiększenie motywacji do działania, podniesienia poczucia własnej wartości i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu oraz nabycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
W ramach projektu beneficjenci otrzymali poradnictwo i wsparcie indywidualne oraz grupowe w zakresie:
- trening umiejętności psychospołecznych – ukończyło 20 osób,
- doradztwo zawodowe – ukończyło 20 osób,
- indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem – ukończyło 20 osób,
Wszyscy beneficjenci ukończyli przeprowadzone kursy oraz szkolenia zawodowe:
- kurs prawa jazdy kat. B.(do egzaminu wewnętrznego) – ukończyło 8 osób
- szkoła rodzica – ukończyło 20 osób,
- nowoczesny sprzedawca – ukończyło 9 osób,
- kurs florystyczny połączony z rękodziełem użytkowym – tworzenie ozdób i dekoracji - ukończyło 7 osób,
- kurs ochroniarza (podstawowy) – ukończyło 5 osób

18 października 2011 r. odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. „Aktywnym być”, w której udział wzięli beneficjenci ostateczni, zaproszeni goście oraz pracownicy tutejszego OPS zaangażowani w realizację projektu a także inne osoby, które pomagały i wspierały realizatorów projektu.
Beneficjentom zostały wręczone certyfikaty o ukończeniu szkoleń i kursów potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

 


Opracował: Koordynator projektu
Dorota Seredyka - Pałka