IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 opolskie od 21:00/19.10 do 10:00/20.10.2017 widzialność 100 m - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

20-01-2011

Niemodlin, dnia 20.01.2011r.


OGŁOSZENIE
 

Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 ustawy 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651/ oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż lokalu użytkowego ( po przedszkolu ) o powierzchni 157,32 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie wraz z udziałem wynoszącym 50,3% (503/1000) w nieruchomości wspólnej, którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni 0,1161 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
 

Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr OP1O/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań. Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia znajduje się na 2 i 3 kondygnacji budynku, składa się: z pięciu pomieszczeń, kuchni, korytarza i łazienki usytuowanych na I pietrze i jednego pomieszczenia położonego na II pietrze (poddaszu) z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą nr 4 o powierzchni 2,70 m² oraz garażem o powierzchni 13,20 m² położonym w budynku gospodarczym. Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych z poddaszem użytkowym i jest częściowo podpiwniczony. Nieruchomość położona na obszarze nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej.
 

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się dnia
26 października 2010 roku,
 

Cena wywoławcza: 100.000,00zł.
 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w terminie do 28 lutego 2011 r. na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
 

Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.(77) 4606-295 do 7 wew. 209; pok. nr 35) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 1120
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystapi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.