Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

27-01-2011
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn:
„Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu „Bory Niemodlińskie” – budowa kanalizacji
sanitarnej 
w Niemodlinie. Etap VI”.

PDFOGŁOSZENIE o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE - zał. nr 1-7.doc

PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

PROJEKT - ul. Korfantego, Daszyńskiego, Nowa

I  Część opisowa  PDFOpis techniczny.pdf

II Część rysunkowa  PDF1 Mapa poglądowa.pdf PDF2 Mapa nr 2.pdf PDF3 Mapa nr 3.pdf PDF4 Mapa nr 4.pdf PDF5 Mapa nr 5.pdf PDF6 Mapa nr 6.pdf PDF7 Mapa nr 7.pdf PDF8 Mapa nr 8.pdf  PDF9 Mapa nr 9.pdf PDF10 Profil KS-1 + przył.pdf   PDF11 Profil KS-1 cd + przył.pdf  PDF12 Profil KS-2 + przył.pdf  PDF13 Profil KS-2 cd + przył.pdf  PDF14 Profil KS-2 cd + przył.pdf  PDF15 Profil KS-2 cd + przył.pdf PDF16 Profil KS-2 cd + przył.pdf PDF17 Profil KS-2 cd + przył.pdf PDF18 Profil RT-1.pdf PDF19 Przepompownia P-1.pdf PDF20 Posadowienie przepompowni.pdf PDF21 Konstrukcja nawierzchni.pdf PDF22 Studzienka rewizyjna 1200.pdf PDF23 Studnia 425, 315.pdf PDF24 Studnia rozprężna 1200.pdf PDF25 Schemat zabezpieczeń.pdf    PDF26 Schemat przewiertu.pdf    PDF27 Ogrodzenie.pdf

III  Część  PDFPRZEDMIAR.pdf   PDFSPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf

PROJEKT - ul. Bohaterów Powstań Śląskich

PDF1 Mapa poglądowa.pdf PDF2 Mapa zasadnicza.pdf PDF3 Profil podłużny.pdf PDF4 Studzienka rewizyjna BS.pdf PDF5 Studnia 425.pdf PDF6 Schemat zabezpieczeń.pdf PDF7 Schemat przewiertu.pdf PDF8 Przedmiar robót.pdf  PDF9 Specyfikacja techniczna.pdf PDFOpis techniczny.pdf PDFUzgodnienia.pdf

PROJEKT - ul. Wyzwolenia, Świętojańska

I Część - sanitarna  PDF_2 Uzgodnienia.pdf PDF1 Mapa poglądowa.pdf PDF2 Projekt zagospodarowania terenu 473.224.1242.pdf PDF3 Projekt zagospodarowania terenu 473.224.1244.pdf PDF4 Projekt zagospodarowania terenu 473.224.133, 172, 181.pdf PDF5 Profil podłużny kolektora KS-1 wraz z przyłączami .pdf PDF6 Profil podłużny kolektora KS-1_1 wraz z przyłączami .pdf PDF7 Profil podłużny kolektora KS-1_1A, KS-1_1B, KS-2 wraz z pr.pdf PDF8 Profil podłużny rurociągu tłocznego RT-1, RT-1A.pdf PDF9 Pompownia ścieków PN.pdf PDF10 Posadowienie przepompowni.pdf PDF11 Studzienka rewizyjna 1200 .pdf PDF12 Studnia 425.pdf PDF13 Studnia wtryskowa.pdf PDF14 Schemat zabezpieczeń.pdf    PDF15 Schemat przewiertu.pdf    PDF16 Przedmiar robót.pdf    PDF17 Specyfikacja techniczna.pdf    PDFOpis techniczny.pdf

II Część - elektryczna  PDF1 Opis techniczny.pdf PDF2 Uzgodnienia.pdf  PDF4 Rys nr2.pdf PDF5 Opis do przedmiaru robót.pdf PDF6 Przedmiar robót.pdf PDF7 Specyfikacja techniczna.pdf

ZMIANY treści SIWZ:

DOCZMIANA treści SIWZ 31.01.2011r..doc

PDFKARTA GWARANCYJNA po zmianie z 31-01-2011.pdf

 

DOCZMIANA treści SIWZ 14.02.2011r..doc

PDFOGŁOSZENIE o zmianie ogłoszenia.pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 14.02.2011r..pdf

PRZEDMIARY  po zmianie  PDFBOHATERÓW POWSTAŃ ŚLĄSKICH 2011 r II Przedmiar.pdf PDFKORFANTEGO 2011 r II Przedmiar.pdf PDFWYZWOLENIA I ŚWIĘTOJAŃSKA 2011r II - Przedmiar.pdf

Uzgodnienia   PDFUzgodnienia - kanalizacja Boh. Powstań Śl..pdf

GEOLOGIA ul. Bohaterów Powstań Śląskich  PDFDg Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl..pdf PDFZAŁ.nr 1 Mapa topogr. Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl..pdf PDFZAŁ.nr 2 Mapa dokum. Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl..pdf PDFZAŁ.nr 3 Karta Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl..pdf PDFZAŁ.nr 4 Przekrój Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl. I - I.pdf PDFZAŁ.nr 4 Przekrój Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl. II - II, III-III.pdf PDFZAŁ.nr 5 Legenda Niemodlin, Bohaterów Powstań Śl.pdf    PDFZAŁ.nr 6 Objasnienia.pdf

GEOLOGIA  ul. Korfantego, Daszyńskiego i Nowa  PDFDg Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar. - część tekstowa.pdf PDFZAŁ.nr 1 Mapa topogr. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 1 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 2 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 3 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 4 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 5 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 6 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 7 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 8 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 9 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 10 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 11 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 12 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 13 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 14 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 15 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 16 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 17 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 2 ark. 18 Mapa dokument. Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZał.nr 3 Karta Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZał.nr 4 Legenda Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf PDFZAŁ.nr 5 Objasnienia Niemodlin, rejon ul. Korfantego, Daszyńskiego - kan. sanitar..pdf

GEOLOGIA  ul. Wyzwolenia    PDF20110205134313.pdf

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

DOCZAWIADOMIENIE o wyborze oferty - strona.doc