NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

24-02-2012
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Remont wraz z wyposażeniem sali ślubów w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie"

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOGŁOSZENIE.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc

PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

PDFPROJEKT sala ślubów.pdf

PDFPRZEDMIAR sala ślubów.pdf

PDFOPIS WYPOSAŻENIA sala ślubów.pdf

PDFWYKAZ WYPOSAŻENIA sala ślubów.pdf

PDFnagłośnienie opis.pdf

PDFnagłośnienie kosztorys pusty.pdf

PDFoprawy.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 08.03.2012-str..pdf

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 12.03.2012-str..pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFZAWIADOMIENIE - str..pdf