Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

14-07-2011

Niemodlin, dnia 14.07.2011r.

O G Ł O S Z E N I E
 

Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz.2108) ogłasza
 

I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y
 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Krótkiej oznaczonej nr działki 515/1 k.m. 9 o powierzchni 0,1069 ha.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr OP1O/00083488/4 wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina teren oznaczony jest symbolem 13 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej
z dopuszczeniem nieuciążliwych usług zasadniczo wbudowanych w parterowe kondygnacje budynków mieszkalnych.
Działka posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej.Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i gazowej w ul. Krótkiej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 102.000,00 zł ( słownie: sto dwa tysiące złotych ).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium należy wpłacać
w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto bankowe nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 5 września 2011r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg
z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.774606-295 do 7); pokój nr 35 tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 1040.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności
na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.