Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

31-08-2011
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
„Renowacja dwuramiennej lampy gazowej w Niemodlinie”

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE - zał. nr 1-7.doc

PDFWZÓR UMOWY.pdf

JPEGmapa.jpeg

JPEGpozwolenie1.jpeg
JPEGpozwolenie2.jpeg
JPEGpozwolenie3.jpeg

JPEGzdjęcie 1.jpeg JPEGzdjęcie 2.jpeg JPEGzdjęcie 3.jpeg JPEGzdjęcie 4.jpeg JPEGzdjęcie 5.jpeg

JPEGzdjęcie 6.jpeg JPEGzdjęcie 7.jpeg JPEGzdjęcie 8.jpeg JPEGzdjęcie 9.jpeg JPEGzdjęcie 10.jpeg

JPEGzdjęcie 11.jpeg JPEGzdjęcie 12.jpeg
 

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

DOCzawiadomienie - str..doc