Urząd Miejski w Niemodlinie

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
„Dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ramach zadania Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Budowa kanalizacji sanitarnej
w Niemodlinie. Etap V”

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOGŁOSZENIE.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

PDFWZÓR UMOWY.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc

Przedmiary:

PDFPRZEDMIAR- roboty drogowe odtworzeniowe.pdf PDFPrzedmiar-kwalifikowalne-br.sanitarna.pdf PDFPrzedmiar-niekwalifikowalne- br.sanitarna.pdf

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:

Specyfikacja techniczna ogólna: ZIPST os_ reymonta p77.zip ZIPST ul_ debowa p77.zip ZIPST ul_ gosciejowicka p77.zip ZIPST ul_ Opolska p77.zip

Specyfikacja techniczna roboty drogowe odtworzeniowe:

PDFstrona tytulowa do ST-roboty drogowe odtworzeniowe.pdf

PDFSpecyfikacja techniczna -roboty drogowe odtworzeniowe.pdf

Projekt wykonawczy-część opisowa:  

PDFPROJEKT WYKONAWCZY - OPIS TECHNICZNY.pdf

Projekt wykonawczy-część graficzna:    

PDFDĘBOWA 1.pdf PDFDĘBOWA 2.pdf PDFDĘBOWA 3.pdf PDFDĘBOWA 4.pdf PDFDĘBOWA 5.pdf PDFGOŚCIEJOWICKA 1.pdf PDFGOŚCIEJOWICKA 2.pdf PDFOPOLSKA 1.pdf PDFOPOLSKA 2.pdf PDFOPOLSKA 3.pdf PDFOPOLSKA 4.pdf PDFOPOLSKA 5.pdf PDFOPOLSKA 6.pdf PDFOPOLSKA 7.pdf PDFREYMONTA 1.pdf PDFREYMONTA 2.pdf PDFREYMONTA 3.pdf PDFREYMONTA 4.pdf PDFREYMONTA 5.pdf PDFREYMONTA 6.pdf PDFŻEROMSKIEGO 1.pdf

PDFMAPA POGLADOWA.pdf

Projekt budowlany:

ZIPOpis - BIOZ Niemodlin.zip PDFOpis - BIOZ Niemodlin-os_Reymonta p77.pdf PDFOpis - BIOZ ul_ debowa p77.pdf PDFOpis - BIOZ ul_ gosciejowicka p77.pdf PDFOPIS BUDOWLANY ul_ gosciejowicka p77.pdf PDFOPIS WYKONAWCZY ul_ gościejowicka p77.pdf

Geologia: PDFGeologia - Dębowa, Lipowa, Klonowa, Brzozowa_ Polna p77.pdf  PDFGeologia - Gościejowicka - mapa 1 p77.pdf  PDFGeologia - Gościejowicka p77.pdf  JPEGGeologia - Reymonta i Sienkiewicza - mapa 1 p77.jpeg PDFGeologia - Reymonta i Sienkiewicza p77.pdf JPEGGeologia - rys 1 ul_ opolska p77.jpeg  JPEGGeologia - rys 2 ul_ opolska p77.jpeg  JPEGGeologia - rys 3 ul_ opolska p77.jpeg  PDFGeologia - ul_ Opolska p77.pdf  JPEGgeologia Debowa p77.jpeg  PDFKanalizacja Opolska p77.pdf
 

Wyjaśnienia treści SIWZ:

PDFWyjaśnienie treści SIWZ 22.03.2012-str..pdf

Zmiana treści SIWZ:

PDFZMIANA treści SIWZ 23.03.2012r..pdf

PDFOPOLSKA 32przyłącze.pdf
 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie-str..pdf

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×