- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

04-01-2012

O g ł o s z e n i e
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie
z dnia 03 stycznia 2012r.


w sprawie przeprowadzenia nieograniczonego przetargu na najem i stawkę czynszu najmu garażu.

Niniejszym ogłaszam - nieograniczony przetarg ustny na najem i stawkę czynszu najmu garażu nr 2 położonego w zabudowie zwartej budynków przy ul. Drzymały w Niemodlinie.
Powierzchnia garażu wynosi 28,71m2, ściany są murowane, posadzka betonowa, instalacja elektryczna jest nieczynna, garaż posiada kanał, brama garażowa jest
drewniana – do remontu.
Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej garażu za 1 miesiąc.
Cena wywoławcza 2,70 złotych za 1m2 powierzchni użytkowej miesięcznie netto plus 23,00%, podatku VAT zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr III/24/11 z dnia 21 stycznia 2011r.
Wygrywający przetarg najmuje garaż w stanie technicznym i z wyposażeniem istniejącym w dniu przetargu.
Oferenci uczestniczący w przetargu obowiązani są wnieść wadium w wysokości 100,00 zł (sto złotych) na konto Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie, Bank Spółdzielczy O/Niemodlin nr 79 8890 0001 0636 4401 2006 0001 do dnia 31 stycznia 2012roku.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 lutego 2012r. o godz. 12ºº w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie przy ul. Wojska Polskiego nr 3.
Każde postąpienie nie może być niższe niż 0,40 zł. Oferta złożona w toku przetargu przestaje wiązać gdy inny uczestnik przetargu w wyniku postąpień złoży korzystniejszą ofertę. Za wygrywającego przetarg uważa się uczestnika, którego oferta pomimo trzykrotnego wezwania nie uległa przebiciu przez dalsze postąpienia.
Wygrywający przetarg w terminie 14-tu dni zobowiązany jest zawrzeć umowę najmu garażu. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.
Wpłacone wadium zostanie:
- zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu można uzyskać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Niemodlinie (tel. 077 4606 318 pokój 106).

Dyrektor ZGKiM

mgr inż. Adam Piętka