- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Przebudowa dróg Śródmieścia Niemodlina

09-06-2011

program_regionalny.jpeg                                                               UE_EFRR.jpeg

„inwestujemy w Twoją przyszłość”

Gmina Niemodlin realizuje projekt pod tytułem „Przebudowa dróg Śródmieścia Niemodlina”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Opolskiego, ze środków Unii Europejskiej i budżetu Gminy Niemodlin. Wartość zadania wynosi 4 568 827,51 w tym, 3 883 503,38 zł z Unii Europejskiej. W ramach projektu w roku 2011 przebudowano ulice:, Kilińskiego, Szewską, Spółdzielczą, Lwicką, Szkolną oraz dokonano wyburzenia budynku produkcyjnego tzw.: starej kaflarni. W roku 2012 zostaną przebudowane ulice: Drzymały, Podwale, Lompy, Strażackiej.
Przebudowa realizowana jest zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Opolu. Zastosowano rozwiązania i elementy infrastruktury mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowników tj. chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, poprawę zakrętów i wyjazdów pod kontem widoczności, oddzielenie ruchu kołowego od pieszego oraz wyburzenie budynku, tworzącego wąskie gardło. Zatwierdzono także organizację ruchu ukierunkowaną na poprawę bezpieczeństwa. Istotnym elementem projektu jest remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, ponieważ jej niedrożność i fatalny stan techniczny stanowiły znaczny problem dla mieszkańców niemodlińskiego rynku, zwłaszcza w czasie ulewnych deszczy

 

Celem strategicznym projektu jest rozwój potencjału gospodarczego i społecznego oraz dostępności komunikacyjnej miasta Niemodlina poprzez poprawę infrastruktury drogowej, w tym przebudowę ulic Śródmieścia Niemodlina.
Umożliwi to wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej, a przede wszystkim wykorzystanie w pełni walorów kulturowych, historycznych i turystycznych miasta Efektem tego będzie zwiększenie roli przestrzeni historycznej, jako czynnika rozwoju społeczno – gospodarczego, a przede wszystkim tworzenia nowych, lepszych miejsc pracy. W wyniku realizacji zadania nastąpi upłynnienie ruchu pojazdów, co w rezultacie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu w obrębie drogi, skrócenie czasu przejazdu, zmniejszenie czasu oczekiwania na włączenie do ruchu, zmniejszenie hałasu, a tym samym na ograniczenie niekorzystnego oddziaływania ruchu komunikacyjnego na środowisko. Przebudowa przyczyni się do stworzenia połączenia o podwyższonym standardzie z drogą krajową nr 46 stanowiącymi ważny węzeł komunikacyjny regionu, prowadzący do granic państwa oraz autostrady A 4, poprzez „węzeł Prądy”.