NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg niograniczony

03-12-2012
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Niemodlin wraz z zapewnieniem opieki w czasie przewozu".
 
 
Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):

PDFSIWZ - dowóz uczniów do szkół.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCzał. Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc

DOCzał. Nr 2 i 3 - OŚWIADCZENIA.doc

DOCzał. Nr 3a - OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ.doc

DOCzał. Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc

DOCzał. Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc

DOCzał. Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc

PDFzał. Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf

DOCzał. Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc

PDFzał. Nr 9 - Trasa 1.pdf

PDFZał. Nr 10 - Trasa 2.pdf

PDFZał. Nr 11 - Trasa 3.pdf

PDFZał. Nr 12 - Trasa 4.pdf

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str.pdf