Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

20-11-2012
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Niemodlina".

Ogłoszenie:

PDFOgłoszenie.pdf (229,52KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (tzw. SIWZ):

PDFSIWZ.pdf (249,27KB)

Załączniki do SIWZ:

PDFZałącznik nr 1.pdf (119,42KB)

DOCXZałącznik nr 2..docx (15,10KB)

DOCXZałącznik nr 3..docx (15,84KB)

DOCXZałącznik nr 4..docx (16,21KB)

DOCXZałącznik nr 5..docx (19,51KB)

DOCXZałącznik nr 6..docx (17,46KB)

DOCXZałącznik nr 7..docx (17,10KB)

DOCXZałącznik nr 8..docx (17,72KB)

PDFZałącznik nr 9 - wzór umowy.pdf (159,88KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDFzawiadomienie o wyborze - str.pdf (118,88KB)