- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

20-11-2012

Niemodlin, dnia 20 listopada 2012 r.

 

Ogłoszenie


Burmistrz Niemodlina ogłasza nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 1227/4 k.m. 11 położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Chopina. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/00083438/9. Stanowi własność Gminy Niemodlin.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenów o powierzchni 702 m2 – przylegający do działek przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne, położonych na terenie zieleni izolacyjnej (10Z) wzdłuż istniejącego gazociągu wysokoprężnego.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren przeznaczony na urządzenie terenów zieleni o powierzchni 702 m2 - przylegający do działki nr 1247 wynosi 183,00 zł rocznie.

Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 21 grudnia 2012 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 10,00 zł do dnia 17 grudnia 2012 roku do godz. 14oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 077- 4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 15 stycznia 2013 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.