- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza

15-05-2013

Ogłoszenie


Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 1081 k.m. 13 położonej w Niemodlinie przy ul. Lipowej. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/00054726/3. Stanowi własność Gminy Niemodlin.


Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 168 m2 – przylegającego do działki nr 1080/1.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren przeznaczony na urządzenie terenów zieleni o powierzchni 168 m2 - przylegający do działki nr 1080/1 wynosi 44,00 zł rocznie.

Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 21 czerwca 2013 roku o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia 18 czerwca 2013 roku do godz. 14oo .

Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 077- 4606295 do 7) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 35.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 10 lipca 2013 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.
.