Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza

15-05-2013

 

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651/ oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108/ ogłasza


I   p r z e t a r g    u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y


na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1 k.m. 10 o powierzchni 0,3589 ha; KW nr OP1O/00089558/8.Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni ogólniej – 1090,06 m² w tym : użytkowej 778,09 m² (powierzchnia parteru, piętra i poddasza) oraz powierzchni piwnic 311,97 m². Jest to budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z dachem czterospadowym krytym dachówką ceramiczną. Wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i c.o.
Na nieruchomości usytuowany jest budynek garażowy, parterowy z dachem czterospadowym kryty dachówką o powierzchni użytkowej 38,80m² .
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Niemodlina nieruchomośc jest położona na obszarze oznaczonym symbolem „UO”- przeznaczenie podstawowe usługi publiczne z zakresu oświaty na wydzielonych działkach z urządzeniami towarzyszącymi. Dopuszcza się zmiany funkcji oświatowej na inne usługi publiczne z zastrzeżeniem zgodności z obowiązującymi przepisami szczegółowymi.
Cena wywoławcza: 723.000,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie (pok. Nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.774606295do7 wew.209) tut.Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w pieniądzu w wysokości 70.000,00 zł. (sł.siedemdziesiąt tysięcy złotych) Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 terminie do 12 lipca 2013r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2013 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10.00
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystapi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.