IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 opolskie od 21:00/19.10 do 10:00/20.10.2017 widzialność 100 m - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza II przetarg nieograniczony

02-08-2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie II przetargu nieograniczonego o wartości  przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy NIemodlin"

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dn. 02.08.2013r.

PDFogłoszenie PSZOK II.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

PDFsiwz PSZOK II.pdf
PDFprojekt umowy PSZOK II.pdf
DOCFORMULARZE OFERTOWE II - załączniki.doc

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania:
PDFzawiadomienie o unieważnieniu.pdf