- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza

01-10-2012

Niemodlin. dnia 26 września 2012r.

OGŁOSZENIE
 

Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. l, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, póz. 651 z późn. zm.) oraz z § l Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, póz. 2108) ogłasza
 

I nieograniczony przetarg ustny
 

na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gościejowicach, oznaczonej nr działki 207/2 o powierzchni 0,2400 ha (RIIIa-0,0500, Ps-0,1800 ha, W-0,0100 ha), k.m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00054025/9. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.
Dojazd do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną. Brak uzbrojenia terenu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 49.500,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.774606-295 do 7) tut.Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 5 listopada 2012r.- do godz.16 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, póz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2012r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 12:40.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osobna wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.