Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2019 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza

08-10-2013

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r, nr 207, poz.2108 z późn.zm.) ogłasza 
I  n i e o g r a n i c z o n y       p r z e t a r g   u s t n y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Dąbrowszczaków oznaczonej nr działki 1227/6 k.m. 11 o powierzchni 0,0970 ha;
KW nr OP1O/00083438/9.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego m. Niemodlina teren działki przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej.
Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. Istnieje możliwość podłączenia gazu.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 72.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie (pok. nr 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.774606-295 do 7) tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 7.000,00 zł. Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 8 listopada 2013r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2013r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 10.40.
Osoba ustalona, jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
· zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
· zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.