- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza

09-10-2013

Ogłoszenie

Burmistrz Niemodlina ogłasza
II nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr działki 760/4 o powierzchni 0,9052 ha, k.m. 10 położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/00089561/2. Stanowi własność Gminy Niemodlin.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 24 m² – z przeznaczeniem na ustawienie blaszanego boksu garażowego ( nr 12 ).
Pierwszy przetarg nieograniczony na wysokość czynszu dzierżawnego za dzierżawę przedmiotowej nieruchomości odbył się 5 września 2013r.
Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren pod boks garażowym nr 12 o powierzchni 24 m² - wynosi 31,20 zł miesięcznie.
Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się 15 listopada 2013r. o godzinie 11.20 Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 5,00 zł do dnia 8 listopada 2013 roku do godz. 13.oo .

Wpłacone wadium zostanie:
· zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg
· zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pokój 37 (tel. 77 4606 295 do 297) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 6 grudnia 2013 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.