- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza

09-10-2013

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. nr 207, poz.2108 z późn.zm.) ogłasza  
I   n i e o g r a n i c z o n y     p r z e t a r g    u s t n y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rzędziwojowicach, oznaczonej nr działki 223/2 o powierzchni 0,2300 ha (RVI – 0,2300ha), k.m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00054162/1. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania Gminy Niemodlin. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne. Posiada dostęp do drogi gminnej. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.500,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i i Planowania Przestrzennego (tel.774606-295do 7) tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 800,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 listopada 2013r.- do godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia
24 marca 1920r. o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z późn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 13.20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
· zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
· zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.