- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza

09-10-2013

 OG Ł O S Z E N I E
Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 200 r nr 207, poz.2108 z późn.zm.) ogłasza 
I  n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 178/7 o powierzchni 0,0797 ha (PsIII- 0,0797 ha) , k.m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00096325/8. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe i usługi. Na teren ten została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 72/11 z dnia 6.10.2011.r. - z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej i energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.600,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 37). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego(tel.774606-295do 7) tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 4.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 8 listopada 2013r.- do godz.1300 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 15 listopada 2013r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
· zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
· zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.