Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza

09-10-2013

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz.2108z późn.zm.) ogłasza
II   n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g   u s t n y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr działki 100/2 o powierzchni 0,0160 ha (Bp) , k.m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00065760/3. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej. Teren posiada dostępno sieci energetycznej i wodociągowej.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się w dniu 5 września 2013r.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3.300,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 37). Informacje na temat przetargu udzielane są
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.774606-295do 7) tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 300,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 listopada 2013r.- do godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada 2013r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
· zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
· zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.