IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 opolskie od 21:00/19.10 do 10:00/20.10.2017 widzialność 100 m - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

26-11-2013

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Niemodlina"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu:
PDFogłoszenie.pdf
PDFogłoszenie zmieniające.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał.nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 wyliczenie wartości oferty.doc
PDFZał.nr 5 wykaz dróg.pdf
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc
DOCZał.nr 8 wykaz narzędzi.doc
PDFZał.nr 9 - wzór umowy.pdf