Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

30-04-2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Remont i przebudowa zjazdu z ulicy Opolskiej na Osiedle Piastów w Niemodlinie"

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
PDFunieważnienie postępowania.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ zjazd.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał. nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 5 podwykonawcy.doc
PDFZał.nr 6 wzór umowy.pdf

Przedmiar robót:
PDFNiemodlin os Piast III kw 2013 PRD.pdf

Projekt:
PDFRys. 1.1 wjazd 2013.12.06.pdf
PDFRys. 1.1 wjazd droga wewnetrzna 2013.12.05.pdf
PDFRys. 3 Przekrój podłużny.pdf
PDFRys. 4.1 konstrukcja.pdf
PDFRys. 4.2 konstrukcja.pdf
PDFwjazd medyk opis 2013.12.06.pdf
PDFwjazd opis droga wewnętrzna.pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
PDFST NIEMODLIN OS PIAST.pdf

Dokumenty formalno-prawne:
PDFuzgodnienie Burmistrza Niemodlina.pdf
PDFuzgodnienie GDDKiA.pdf
PDFzgłoszenie robót budowlanych.pdf