Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

05-09-2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Dostawa mebli, wyposażenia i sprzętu sportowego wraz z montażem dla Stadionu Miejskiego w Niemodlinie"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf
PDFogłoszenie zmieniające.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał. nr 1 Formularz oferty.doc
XLSXzał. formularza ofertowego CZĘŚĆ I - wyliczenie ceny oferty..xlsx
XLSzał. formularza ofertowego CZĘŚĆ II - wyliczenie ceny oferty.xls
XLSzał. formularza ofertowego CZĘŚĆ III - wyliczenie ceny oferty.xls
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 5 podwykonawcy.doc
PDFZał. nr 6 wzór umowy z kartą gwarancyjną.pdf

Opis przedmiotu zamówienia:
PDFzał.nr I opis Meble.pdf
PDFzał.nr II opis Sprzęt sportowy.pdf
PDFzał.nr III opis Sprzęt AUDIO, nagłośnienie.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 1 - wyk. 10.09.2014.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 2- wyk. 11.09.2014.pdf

Zmiany treści SIWZ:
PDFZmiana treści SIWZ 12.09.2014.pdf

 

UWAGA  Wykonawcy!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.