NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

07-07-2014

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Niemodlin"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - wybór oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ kanalizacja 2014.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał. nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał. nr 4 wykaz osób.doc
DOCZał. Nr 5 wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc
PDFWZÓR UMOWY Kanalizacja 2014.pdf

Przedmiary robót:
ZIPPRZEDMIARY.zip

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
PDFSST Gościejowice.pdf
PDFSST ul. Reymonta.pdf
PDFSST l ul.Sportowa.pdf

Projekty:
ZIPProjekt Gościejowice.zip
ZIPProjekt ul. Reymonta część graficzna.zip
ZIPProjekt ul. Reymonta.zip
ZIPPROJEKT ul. Sportowa.zip