NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

26-09-2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Budowa zjazadu publicznego z drogi gminnej nr 104214 O w Graczach"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ):
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał. nr 1 Formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 5 podwykonawcy.doc
PDFZał.nr 6 wzór umowy.pdf

Przedmiar
PDFprzedmiar robót.pdf

Projekt budowlany
PDFOpis Gracze zjazd do zawracania.pdf
PDFRys. 1 Zagospodarowanie terenu.pdf
PDFRys. 2 konstrukcja zjazdu przekrój poprzeczny.pdf
PDFRys. 3 konstrukcja zjazdu przekrój podłużny.pdf
PDFInformacja bioz Gracze zjazd.pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
PDFOKŁADKA SPECYFIKACJE TECHNICZNE.pdf
PDFST GRACZE.pdf