Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza

07-10-2014

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz.2108 z późn.zm.) ogłasza
I      n i e o g r a n i c z o n y      p r z e t a r g        u s t n y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowicach, oznaczonej nr działki 157/1 o powierzchni 0,2800 ha (RIVb – 0,1800 ha, RV – 0,1000 ha), k.m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00100674/1. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod zieleń izolacyjną. Posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę nieutwardzoną. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 11.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 1.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 6 listopada godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37 (tel.(77 4606295 do 297 wew.222) tut. Urzędu.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 12 listopada 2014r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 11.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.