- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ogłoszenie

16-06-2011

NABÓR KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDÓW POWSZECHNYCH - 2012-2015

OGŁOSZENIE BURMISTRZA NIEMODLINA

w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Opolu na kadencję 2012-2015

W związku z informacją otrzymaną od Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu o ustaleniu przez Kolegium Sądu Okręgowego w Opolu podjętego w oparciu o art. 161 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.), że na kadencję 2012-2015 Rada Miejska w Niemodlinie powinna wybrać do Sądu Okręgowego w Opolu
3 ławników, ogłaszam nabór na ławników.

ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (ostatnia zmiana z dnia 15 kwietnia 2011 r.):

1. Ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych
i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka
w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
2. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz
w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
3. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Niemodlin.
4. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia
w terminie do 30 czerwca 2011r. Do karty zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5) dwa zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko),
6) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej
z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata przy czym osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli, jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście.
7) do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
Dokumenty wymienione w punktach 1) – 4) powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji podnosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Wzór karty zgłoszenia został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania
z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693) i dostępny jest w Biurze Rady Miejskiej w Niemodlinie (I piętro Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie, p. 21, w godzinach pracy Urzędu) oraz w BIP na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości ( www.mswia.gov.pl ) i Urzędu Miejskiego w Niemodlinie http://bip.niemodlin.pl

5. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Biura Rady Miejskiej
w Niemodlinie po dniu 30 czerwca br., a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami, jest niedopuszczalne.

Zgłoszenia należy dostarczyć do Biura Rady Miejskiej w Niemodlinie, I piętro Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, pok. 21, w godzinach pracy Urzędu, do dnia 30 czerwca 2011r.

Informacji udziela Biuro Rady Miejskiej w Niemodlinie tel. 460 62 95 w.211