Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

08-10-2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Doposażenie placu zabaw przy ulicy Sportowej w Niemodlinie"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf
PDFogłoszenie zmieniające.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCzał.nr 1 formularz OFERTY.doc
XLSzał. formularza OFERTY - wyliczenie ceny oferty.xls
DOCzał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCzał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał.nr 4 zobowiązanie.doc
DOCzał.nr 5 podwykonawcy.doc
PDFzał.nr 6 wzór umowy z kartą gwarancyjną.pdf
PDFzał.nr 7 opis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFzałącznik graficzny1.pdf
     JPEGzałącznik graficzny2.jpeg
     JPEGzałącznik graficzny3.jpeg

Wyjaśnienie treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie 10.10.2014.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 14.10.2014 - str..pdf

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana 10.10.2014.pdf
PDFzał.nr 6 wzór umowy z kartą gwarancyjną - po zmianie.pdf

UWAGA Wykonawcy!
zmiana w zakresie wydłużenia terminu wykonania zamówienia