NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

18-11-2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulic i miejsc publicznych w granicach administracyjnych Gminy Niemodlin"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCzał. nr 1 do SIWZ- formularz oferty.doc
DOCzał. nr 2 do SIWZ - oswiadcz. spełnianie warunków.doc
DOCzał. nr 3 do SIWZ - oswiadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCzał. nr 4 do SIWZ- wykaz dostaw.doc
DOCzał. nr 5 do SIWZ-zobowiązanie.doc
DOCzał. nr 6 do SIWZ - podwykonawcy.doc
DOCzał. nr 7 do SIWZ-ośw. umowa z OSD.doc
PDFzał. nr 8 do SIWZ- wykaz PPE.pdf
PDFzał. nr 9 do SIWZ- wzór umowy.pdf