NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina - Niemodlin, oficjalna strona na Facebooku - polub stronę!  

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

27-11-2014

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Niemodlin do szkół w Kup, Grodkowie i Opolu wraz z zapewnieniem opieki”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCzał Nr 1 - FORMULARZ OFERTY.doc
DOCzał Nr 2 - OŚWIADCZENIE spełnianie warunków.doc
DOCzał Nr 3 - OŚWIADCZENIE brak wykluczenia.doc
DOCzał Nr 4 - WYKAZ OSÓB.doc
DOCzał Nr 5 - WYKAZ SPRZĘTU.doc
DOCzał Nr 6 - PODWYKONAWCY.doc
PDFzał Nr 7 - WZÓR UMOWY.pdf
DOCzał Nr 8 - ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU.doc
DOCzał Nr 9 - WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ.doc
PDFzał Nr 10 - TRASA 1.pdf
PDFzał Nr 11 - TRASA 2.pdf
PDFzał Nr 12 - TRASA 3.pdf