Zbiórka odpadów wielkogabarytowych w listopadzie i grudniu - sprawdź termin ! - Komunikat Polskiej Spółki Gazownictwa, akcja wzmożonego nawaniania gazu - Niemodlin - miasto i gmina na Facebooku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Podsumowanie 2016 roku - FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

05-05-2015

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Sarny Wielkie”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):
PDFSIWZ droga rolna Sarny Wielkie.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał.nr 1 formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 wykaz osób.doc
DOCZał.nr 5 wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc
PDFZał.nr 8 wzór umowy.pdf

Przedmiar robót:
PDFprzedmiar Sarny Wielkie.pdf

Projekt budowlano-wykonawczy:
PDFProjekt budowlano-wykonawczy.pdf
ZIPprzekroje.zip
PDFwidok ogólny wjazdu.pdf
PDFzagospodarowanie Sarny Wielkie.pdf
PDFGeologia.pdf

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót:
PDFSST1.pdf
PDFSST2.pdf
PDFSST3.pdf
PDFSST4.pdf