- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Bezpłatne szkolenia indywidualne i grupowe

18-08-2011

„Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie”.
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemodlinie w 2011 r. realizuje projekt systemowy pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt jest realizowany od 01.04.2011 r. do 31.10.2011 r.
W ramach projektu podejmowane są działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym (osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej). Jednym z kluczowych celów projektu jest rozwój aktywnych form integracji społecznej oraz aktywizacja zawodowa beneficjentów Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie.
Rekrutację osób do projektu przeprowadzono w oparciu o analizę dokumentów gromadzonych w OPS i na podstawie rozpoznania problemów klientów Ośrodka przez pracowników socjalnych. W programie bierze udział 20 osób (17 kobiet i 3 mężczyzn) – w tym 3 osoby niepełnosprawne (1 mężczyzna i 2 kobiety) nie pozostających w zatrudnieniu, w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

Program projektu oferuje uczestnikom bezpłatne szkolenia indywidualne i grupowe oraz doradztwo w tym:
- Trening umiejętności psychospołecznych
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem
- Kurs florystyczny połączony z rękodziełem użytkowym – tworzenie ozdób i dekoracji.
- Nowoczesny sprzedawca ( kurs kasy fiskalnej, kurs komputerowy, obsługa klienta)
- Kurs prawa jazdy kat. B.
- Kurs ochroniarza (podstawowy)
- Szkoła rodzica
Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia – certyfikaty o uczestnictwie i odbyciu odpowiedniego szkolenia.
Ponadto, dzięki uczestnictwu w projekcie, każdy beneficjent otrzymuje dodatkową opiekę socjalną oraz zasiłek celowy na okres uczestnictwa w projekcie.
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez zwiększenie motywacji do działania, podniesienia poczucia własnej wartości i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu oraz nabycie lub zwiększenie kwalifikacji zawodowych.
Informacje na temat projektu można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śl. 37, tel./fax 774607945, tel.774606295 wew.214, e-mail: ops_niemodlin@pro.onet.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie: www.niemodlin.pl
Koordynator projektu: Dorota Seredyka -Pałka