- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

OGŁOSZENIE

24-06-2015

GNP.6840.38.2014                                                       

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.782.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz.1490) ogłasza
I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 23 o powierzchni 0,1000 ha (RIVa – 0,1000 ha), k.m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00138746/2. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem ZL – lasy i dolesienia. Posiada dostęp do drogi gminnej. Brak uzbrojenia.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 23 lipca 2015r.- do godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37 tel.(77 4606295 do 297, wew.222) tut. Urzędu.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 28 lipca 2015r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 1040.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.