Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

OGŁOSZENIE

24-06-2015


GNP.6845.10.2015                                              Niemodlin, dnia 22 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie


Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 1031/1 o powierzchni 0,5163 ha, k.m. 12 położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej. Wymieniona wyżej nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej KW OP1O/00104730/0. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlin nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem S – tereny magazynowo-składowe.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu
o powierzchni 300 m² (Bz) – z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren o powierzchni 300 m² - wynosi 330,00 zł rocznie. Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 30,00 zł w pieniądzu do dnia 23 lipca 2015r. do godz. 14oo lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 (w terminie do 23 lipca 2015r.) Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Przetarg odbędzie się 28 lipca 2015 roku o godzinie 1240 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.077-4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 37.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 12 sierpnia 2015 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.