Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

OGŁOSZENIE

24-06-2015
 

 

GNP.6845.16.201                                     Niemodlin, dnia 22 czerwca 2015 r.

 

 
 

 

Ogłoszenie

 

 

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę na czas nieokreślony części nieruchomości oznaczonej nr działki 163/3o powierzchni 0,19 ha (KW OP1O/00093576)1 i części działki nr 163/4 o powierzchni 0,08 ha (KW OP1O/00146725/8) k.m.1 położonych w Jakubowicach. Wymienione nieruchomości stanowią własność Gminy Niemodlin.

Nieruchomości położone są na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin nieruchomości położone są na terenie oznaczonym symbolem  RM – tereny zabudowy mieszkaniowej.

Przedmiotem przetargu jest wysokość czynszu za dzierżawę terenu o łącznej o powierzchni 328 m² (Bz) – z przeznaczeniem w części na teren zieleni (70m²), a w części na ogródek przydomowy(258m²).

 

Wywoławcza wysokość czynszu dzierżawnego za teren o powierzchni 328  m²  -  wynosi  85,28 zł rocznie. Do czynszu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23%.

 

 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie wadium w wysokości 10,00 zł w pieniądzu do dnia 23 lipca 2015r. do godz. 14oo  lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 (w terminie do 23 lipca 2015r.) Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się 28 lipca 2015 roku o godzinie 1250 w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie, pok. 62.

 

Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

Wpłacone wadium zostanie:

* zaliczone na poczet czynszu, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (tel.077-4606295 do 7 ) Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, pok. 37.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 12 sierpnia 2015 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.