Zapraszamy do obejrzenia filmu: Gmina Niemodlin w 2021 roku, inwestycje i wydarzenia, podsumowanie roku - NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

OGŁOSZENIE

30-06-2015

GNP.6840.4.2015                                      Niemodlin, dnia  29  czerwca 2015r.

O G Ł O S Z E N I E

            Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.782.) oraz z 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014r., poz.1490) ogłasza

I    n i e o g r a n i c z o n y    p r z e t a r g      u s t n y   

   na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Magnuszowiczkach, oznaczonej nr działki 46 o powierzchni 0,8700 ha (Bp-0,3100 ha, PsIV-0,4400 ha, RV-0,1200 ha), k.m. 1.

Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00092896/3. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.

Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolami: RM-zabudowa zagrodowa i agroturystyka, MNU-zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami, 

R-tereny użytkowane rolniczo, ZI-zieleń izolacyjna, w części w strefie B -ochrony konserwatorskiej wsi i na terenie chronionego krajobrazu. Posiada dostęp do drogi publicznej. Uzbrojenie: sieć wodociągowa i energetyczna.

     Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 110.000,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 11.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 30 lipca 2015r.- do godz.1400  lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin  wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.

Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37  tel.(77 4606295 do 297, wew.222) tut. Urzędu.

Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 sierpnia 2015r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 1000.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,

{C}{C} -  zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.