- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Ankieta w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry

10-11-2011

Szanowni Państwo,

informujemy, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, jako organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym, działając na podstawie art. 92 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2005 Nr 239, poz. 2019 z późn. zmianami) przystąpił do prac mających na celu opracowanie warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry. Zostaną one ostatecznie ustalone w drodze aktu prawa miejscowego, a wraz z obowiązującym Planem gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry będą jednym z podstawowych dokumentów planistycznych gospodarowania wodami.
W ramach procesu tworzenia ww. warunków obowiązkiem organu opracowującego plany, programy i.in. dokumenty jest umożliwienie udziału społeczeństwa na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami).
W związku z powyższym w załączeniu przekazujemy Państwu:
• obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia projektu Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Odry,
• formularz składania uwag i wniosków,
• mapę obszaru działania RZGW we Wrocławiu wraz z podziałem na regiony wodne,
zapewniając tym samym udział społeczeństwa, o którym mowa w art. 39 Rozdziału 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Uprzejmie prosimy o wywieszenie załączonego obwieszczenia w publicznie dostępnym miejscu w zwyczajowo przyjęty sposób oraz o rozpowszechnianie informacji i załączonych materiałów w Państwa instytucji, jednostkach podległych Państwu oraz instytucjach i firmach współpracujących.
Zgłoszone podczas konsultacji uwagi będą analizowane i w uzasadnionych przypadkach uwzględniane w projekcie warunków korzystania z wód regionu. Po zakończeniu procesu konsultacji, zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r., zostanie sporządzone i opublikowane uzasadnienie. Będzie ono zawierało informacje o udziale społeczeństwa oraz zostaną zestawione zgłoszone uwagi i wnioski wraz z opisem sposobu ich uwzględnienia w przygotowywanym dokumencie.


Pragniemy, aby projektowany dokument stanowił skuteczne narzędzie w gospodarowaniu wodami. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo wodne jego zapisy będą miały wpływ na opracowywanie operatu wodnoprawnego, wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego oraz cofanie lub ograniczanie obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych. Warunki korzystania z wód regionu będą wiążące nie tylko dla organów wydających decyzje, ale również dla użytkowników wód, stron postępowania i innych zainteresowanych jednostek.
Dzięki konstruktywnemu zaangażowaniu możliwie największej liczby osób reprezentujących spektrum interesów publicznych i prywatnych przygotowywane dokumenty będą mogły uzyskać społeczną akceptację. Dlatego ważny jest każdy głos zarówno organu ochrony środowiska, instytucji publicznej, użytkownika wód jak i organizacji pozarządowej oraz każdego mieszkańca, któremu nie jest obojętny stan wód.
Liczymy na Państwa wkład w prowadzone prace oraz zaangażowanie lokalnych społeczności w aktywne współtworzenie warunków korzystania z wód.
 PDFObwieszczenie Odra.pdf (584,61KB) DOCFormularz 1.doc (47,00KB)