- NIEMODLIN ZAPRASZA - odkryj nasze atrakcje FILM - Materiały filmowe z Niemodlina

Zarządzenie Burmistrza Niemodlina

14-10-2011

ZARZĄDZENIE Nr III/132 /11 BURMISTRZA NIEMODLINA z dnia 5 grudnia 2011r.


w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.


Na podstawie art. 127 ust.1 pkt.1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 i ust. 4, art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) w związku z projektem budżetu Gminy Niemodlin na 2012r. zarządza się, co następuje:


§ 1

Wszczyna się postępowanie w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na wsparcie realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz integracji osób niepełnosprawnych”.

§ 2

1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania o którym mowa w § 1. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.niemodlin.pl) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie www.niemodlin.pl i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§ 3

Zarządzenie podlega wykonaniu w trybie prac Burmistrza.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 


SOS.524.3.2011
 

Załącznik do zarządzenia Nr III/132/11Burmistrza Niemodlina z dnia 5 grudnia 2011

BURMISTRZ NIEMODLINA


ogłasza otwarty konkurs ofertna realizację zadania na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz integracji osób niepełnosprawnych.


Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących na terenie gminy Niemodlin działalność pożytku publicznego w myśl przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację
w 2012 roku:
Konkurs dotyczy wsparcia realizacji zadania na rzecz osób niepełnosprawnych polegającego na wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu oraz integracji osób niepełnosprawnych.
Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się dotację w kwocie 14 000,00 zł.
2. Zasady przyznawania dotacji:
Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które spełniają następujące warunki:
- prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
- zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Niemodlin.
Decyzję o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz po zapoznaniu się
z opinią Komisji Konkursowej.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od przedstawionej w ofercie.
Od decyzji przyznającej dotację nie przysługuje odwołanie.
3. Termin i warunki realizacji zadania:
Termin realizacji zadania – od dnia podpisania umowy nie później niż do 31.12.2012r.
Zadanie powinno być realizowane zgodnie z zawartą umową oraz zgodnie
z obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa.
Beneficjentami zadania winny być osoby niepełnosprawne przy czym niepełnosprawność musi być potwierdzona orzeczeniem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Przyznane organizacjom dotacje nie mogą być wykorzystane na:
a) remonty budynków lub pomieszczeń stanowiących biuro organizacji,
b) zadania i zakupy inwestycyjne,
c) zakupy nieruchomości,
d) działalność gospodarczą,
e) działalność polityczną organizacji,
f) działalność inną niż objętą konkursem.
Szczegółowe warunki realizacji zadania określi umowa.


4. Termin i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do 28 grudnia 2011r. do godz. 15:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert – działania na rzecz osób niepełnosprawnych”
w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ( parter, pokój nr 5), ul. Bohaterów Powstań Śląskich Nr 37.
Koperta winna być opatrzona pieczęcią firmową oferenta.

Oferty należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), zgodnie z wzorem.
Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub
ewidencji
- kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną z ramienia oferenta,
- sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2010 rok,
5. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
Rozpatrzenie ofert nastąpi w ciągu 14 dni roboczych licząc od terminu określonego do składania ofert. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie wyjaśnień co do treści ofert.
Przy dokonywaniu wyboru ofert stosowane będą następujące kryteria:
• celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z ogłoszeniem,
• możliwość realizacji zadania przy uwzględnieniu podanych w ofercie informacji,
• proponowana jakość wykonania zadania,
• kwalifikacje osób przy udziale których będzie realizowane zadanie,
• ocena dotychczasowej realizacji zadań zlecanych przez Gminę w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
• kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
• wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
• wysokość środków finansowych planowanych przez oferenta na realizację zadania,
z uwzględnieniem środków uzyskanych z innych źródeł,
• wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i prace społeczną członków.
6. Informacja o realizacji zadań tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami poniesionymi w roku 2011 oraz w roku poprzednim.
W roku 2011 udzielono dotacji w wysokości 14 000,00 złotych a w 2010r. organizacji pozarządowej udzielono dotację w wysokości 9 000,00 złotych na wsparcie wykonania zadania dot. działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Niemodlina zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.